Algemene voorwaarden

Ramaje Studio wordt “de dienst” genoemd en elk bedrijf dat een contractuele relatie zal aangaan door diensten van Ramaje Studio te vragen door een offerte van Ramaje Studio te ondertekenen of een aankooporder voor Ramaje Studio zal geven, zal “de klant” worden genoemd.
Artikel 1 – De door RAMAJE STUDIO aangeboden diensten
RAMAJE STUDIO is een adviesbureau op het gebied van webdesign en digitale communicatie, waarvan de diensten hoofdzakelijk bestaan uit: Het maken van statische en dynamische WordPress websites, Grafisch ontwerp, De definitie van digitale strategieën en de uitvoering ervan, De definitie en uitvoering van een campagne voor natuurlijke verwijzingen.
Artikel 2 – Aanvaarding van de algemene voorwaarden
Zodra een bedrijf een door Ramaje Studio uitgebrachte offerte ondertekent of een door Ramaje Studio aanvaarde bestelbon afgeeft, wordt het geacht klant van de dienst te worden en wordt het geacht kennis te hebben genomen van deze Algemene Verkoopvoorwaarden en ze zonder voorbehoud te aanvaarden alvorens een bestelling te plaatsen. De validatie van de bestelling geldt dus als aanvaarding zonder beperking of voorbehoud van deze Algemene Verkoopvoorwaarden. De Algemene Voorwaarden bepalen de contractuele voorwaarden die van toepassing zijn op de dienstverlening die de dienst Ramaje Studio aan zijn klanten aanbiedt.
Artikel 3 – Offerte of bestelformulier
De dienst stelt een kostenraming op voordat er enige dienst wordt verleend, waarin het werk dat zal worden verricht, de aard en het doel ervan worden gespecificeerd. Elke offerte wordt ondertekend door de bevoegde ambtenaar teruggestuurd, gedateerd en vergezeld van de vermelding “goed voor akkoord” en van het stempel van het bedrijf per e-mail of per post. Als het een door de klant opgestelde bestelling is, zal zij door de dienst aanvaard worden als zij overeenstemt met de opgestelde prijsopgave en moet zij de referenties van de prijsopgave bevatten, wat gelijk zal staan met de aanvaarding van de Algemene Voorwaarden. Elk door de dienst uitgegeven citaat is één maand geldig vanaf de datum van zijn creatie.
Artikel 4 – Samenwerking
De dienst werkt in een geest van ondersteuning van zijn cliënten en al zijn handelingen dragen ertoe bij dat zijn cliënten de middelen krijgen om hun opdrachten uit te voeren. De dienst is alleen gebonden aan een middelenverbintenis.
Artikel 5 – Verbintenissen van de opdrachtgever
De klant verbindt zich ertoe de dienst alle informatie te verstrekken die nodig is voor het goede verloop van het project. In het bijzonder de informatie die nodig is voor de realisatie van een website. Teksten, foto’s en video’s en illustraties moeten dus onmiddellijk meegedeeld worden vóór de realisatie van de website. De klant mag de goede voortgang van het project niet in gevaar brengen door een gemoedstoestand die strijdig is met een volledige en volledige samenwerking. De klant verbindt zich er met name toe alle technische problemen te begrijpen die kunnen voortvloeien uit kenmerken of informatie die aan het begin van het project niet duidelijk en schriftelijk zijn aangegeven.
Artikel 7- Project
Wanneer het project door de dienst wordt opgeleverd, moet de klant nagaan of de te leveren goederen overeenstemmen met de aanvankelijk ondertekende offerte. Als er onregelmatigheden worden gevonden, zal de dienst de nodige wijzigingen aanbrengen en de klant een afleveringsdocument in de vereiste vorm laten ondertekenen. De dienst wil dan een akkoord ontvangen dat zijn werk overeenstemt met de oorspronkelijke raming, waardoor de betaling door de klant van de nog verschuldigde bedragen in gang wordt gezet en de dienst wordt vrijgesteld van alle storingen die zich na die datum kunnen voordoen.
Artikel 8 – Financiële voorwaarden en betalingsvoorwaarden
Als tegenprestatie voor de goede en volledige uitvoering van de diensten betaalt de cliënt voor elke dienst de prijs die in de offerte of het bestelformulier is bepaald. De prijzen zijn uitgedrukt in euro en berekend exclusief belasting; zij zullen worden verhoogd met het BTW-tarief dat van kracht is op de dag van de bestelling. Elk bedrag dat de cliënt verschuldigd is voor een factuur voor diensten moet betaald worden, hetzij contant voor het voorschot bij de aanvang van een dienst, hetzij tegen betaling van honoraria en binnen dertig dagen na de datum van afgifte van de overeenkomstige factuur voor elke andere dienst. Voor alle bestellingen geldt een aanbetaling van vijftig procent van het totale bedrag van de offerte of de kooporder. De uitvoering van de werkzaamheden zal beginnen na ontvangst van de genoemde aanbetaling. Het saldo moet worden betaald bij de definitieve oplevering van het tijdens de dienst geproduceerde product. De dienst behoudt zich het recht voor om de uitvoering van de lopende diensten op te schorten in geval van betalingsachterstand. In geval van stopzetting van een project wegens een eenzijdige beslissing van de klant, ongeacht de oorzaak, zal het reeds verrichte werk verschuldigd zijn, het voorschot zal aan de dienst verworven blijven en het saldo van de prijsopgave met betrekking tot het werk zal door de dienst aan de klant gefactureerd worden.
Artikel 9 – Duur
De Algemene Voorwaarden treden in werking op de datum van ondertekening van de offerte of de bestelbon, gelden voor de duur van de uitvoering van de dienst en eindigen bij de voltooiing van de aan Ramaje Studio toevertrouwde opdracht. De bepalingen van de clausules betreffende de vertrouwelijkheid en de intellectuele eigendom blijven van toepassing na het einde van de contractuele relatie.
Artikel 10 – Diverse bepalingen
Statisch website maken De dienst maakt websites op basis van on-linesoftware, vaak open source. De dienst kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor technische wijzigingen die in een van deze software worden aangebracht door de provider die er eigenaar van is. Hetzelfde geldt voor veranderingen in de code van een ontwikkeltaal of een API om verbinding te maken met een betalingssysteem. Ontwerpen van dynamische e-commerce en/of e-business websites. Op dezelfde manier creëert de dienst websites met als doel producten of diensten te verkopen op basis van online software, vaak open source. De dienst kan niet aansprakelijk gesteld worden voor storingen die door deze software veroorzaakt worden, en zijn verantwoordelijkheid strekt zich niet uit tot het eventuele verlies van omzet. Hetzelfde geldt voor de wijziging van de code van een ontwikkelingstaal of een API voor de verbinding met een betalingssysteem. De klant blijft als enige verantwoordelijk voor de keuze van de domeinnaam, het voorafgaande onderzoek naar het eventuele oudere recht in handen van derden en als enige verantwoordelijk tegenover deze derden. De klant ontslaat de dienst van elke relatieve aansprakelijkheid in geval van een rechtsvordering, of een aansprakelijkheidsonderzoek in het algemeen, ingesteld door een derde tegen de klant op welke grond dan ook, met betrekking tot de domeinna(a)m(en) in kwestie. In geval van beëindiging of opschorting van de contractuele relatie komen de honoraria en de kosten voor de overdracht van de delegatie ten laste van de cliënt. Hosting Ramaje Studio biedt ook aan om de website van de klant door een derde bedrijf te laten hosten. De dienst kan niet verantwoordelijk worden gesteld indien de server van onze leverancier niet beschikbaar is wegens overmacht, waaronder met name het langdurig uitvallen van het openbare of particuliere elektriciteitsdistributienetwerk, het uitvallen van het openbare of particuliere telecommunicatienetwerk, het wegvallen van de Internetverbinding door de openbare en particuliere operatoren waarvan de leverancier afhankelijk is. In geval van een ernstig incident dat de goede werking van het hostingplatform aantast, zal de dienst zich inspannen om samen met zijn leverancier alle nodige maatregelen te treffen om ervoor te zorgen dat de dienst gehandhaafd blijft. De dienst kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor nadelen zoals commerciële schade, verlies van klanten, verlies van bestellingen of verlies van merkimago. In elk geval is het bedrag van de schadevergoeding waartoe de dienst veroordeeld zou kunnen worden, beperkt tot het jaarlijkse bedrag van het gesloten hostingcontract. De klant is als enige en geheel verantwoordelijk voor de inhoud van de pagina’s die op zijn site gepubliceerd worden. In dit verband en in het bijzonder verbindt de klant zich ertoe geen sites te hosten die inhoud voorstellen die in strijd is met de intellectuele eigendom, racistisch of illegaal is en sites met hyperlinks naar dit soort sites of inhoud waarvan het karakter lasterlijk of beledigend zou zijn of sites met een pornografisch karakter. Elke overtreding van de wettelijke bepalingen zal de uitsluitende verantwoordelijkheid van de klant zijn.
Artikel 12 – Intellectuele eigendom
Intellectuele eigendomselementen die door de Klant worden verstrekt. De klant blijft de houder van de intellectuele eigendomsrechten voor alle elementen die hij verstrekt (logotype, teksten, afbeeldingen, logo’s, grafieken, foto’s, audio- of videobestanden, bestanden en database, software,…) om bij te dragen tot de verwezenlijking van marketing- en communicatieacties met de dienst. De klant verklaart eigenaar te zijn van de zichtbare rechten die aan deze elementen verbonden zijn en neemt de volledige verantwoordelijkheid ervoor tegenover derden op zich. Intellectuele-eigendomselementen die door de dienst worden verstrekt De dienst blijft de exclusieve eigenaar van alle elementen die voorafgaan aan de samenwerking met de klant. De exploitatierechten met betrekking tot creaties die in de levering van de dienst geïntegreerd zouden worden, worden slechts op niet-exclusieve basis aan de cliënt verleend, voor Europa en voor de gehele duur van de wettelijke bescherming van de intellectuele eigendomsrechten. De klant verwerft met name geen rechten op de werktuigen, methodes, gegevensbanken en knowhow die door de dienst in het kader van de contractuele relatie worden gebruikt. Eigendomsvoorbehoud De hierboven in dit artikel bedoelde exploitatierechten worden slechts verleend na daadwerkelijke en volledige betaling van de in de offerte of het bestelformulier overeengekomen prijs.
Artikel 13 – Vertrouwelijkheid
De cliënt en de dienst verbinden zich er wederzijds toe de passende middelen in te zetten om de door de andere partij als vertrouwelijk aangemerkte informatie en documenten, waartoe deze tijdens de uitvoering van de contractuele relatie toegang zou hebben gehad, zo absoluut mogelijk geheim te houden. Wederzijds verbinden wij ons ertoe ervoor te zorgen dat onze eventuele onderaannemers deze verplichting nakomen. Elke uitwisseling van vertrouwelijke informatie moet schriftelijk geschieden en ondertekend worden door de partij die het vertrouwelijke materiaal ontvangt. De geheimhoudingsplicht duurt nog 12 maanden na het einde van de contractuele relatie. Zij vervalt indien de als vertrouwelijk aangemerkte informatie in het openbaar valt, openbaar wordt gemaakt door de partij die ze als vertrouwelijk heeft aangemerkt of door een derde partij, maar zonder tussenkomst van de partij die de informatie heeft ontvangen.
Artikel 14 – Verwijzing naar cliënt
Behoudens uitdrukkelijk verbod van de klant is het de dienst toegestaan de naam te vermelden en de merken en/of onderscheidingstekens te reproduceren op zijn eigen communicatiemiddelen en gebruik te maken van de diensten die in het contractuele kader zijn verricht. Op elke website die voor een klant wordt gemaakt, zal een link komen die verwijst naar de website van Ramaje Studio, https://ramaje-studio.com.
Artikel 15 – Aansprakelijkheid – verzekering
Levertijden De partijen verbinden zich ertoe alles in het werk te stellen om hun respectieve leveringen binnen de aangekondigde termijnen uit te voeren. Verantwoordelijkheid voor de inhoud De dienst kan niet wettelijk aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud die door zijn klant wordt doorgegeven. De klant verbindt zich ertoe de verantwoordelijkheid op zich te nemen voor elke procedure en zich in de plaats te stellen van een borgsteller in geval van een rechtszaak die wordt aangespannen wegens inhoud die illegaal wordt geacht of inbreuk maakt op de rechten van derden, zowel voor elke schadevergoeding als voor de kosten van de procedure (met inbegrip van de honoraria van advocaten) en de onkosten. Aansprakelijkheid voor commerciële schade. De dienst Ramaje Studio kan niet aansprakelijk gesteld worden voor directe of indirecte schade, zoals met name winstderving, marktverlies of omzetdaling, die voortvloeit uit of het gevolg is van de contractuele relatie, of schade toegebracht aan personen of zaken die losstaan van het voorwerp van de contractuele relatie. In elk geval kan elke vordering tegen ons voor directe of indirecte schadevergoeding, op contractuele of onrechtmatige basis met name, naar aanleiding van het ontstaan, de uitvoering, de niet-uitvoering, de interpretatie, de verlenging, de beëindiging, het einde of op enige andere manier in verband met het heden, in haar kwantum niet hoger zijn dan het bedrag exclusief belastingen dat wij u in het kader van de contractuele relatie gefactureerd hebben. De dienst is niet aansprakelijk voor vertraging, niet-uitvoering of schade die te wijten is aan overmacht, overmacht, vertragingen in de levering van de inhoud of wijzigingen van de softwareversie.
Artikel 16 – Beëindiging
In geval van een ernstige schending van de verplichtingen van dit contract door een van de partijen die niet verholpen is binnen 30 (dertig) dagen na de aangetekende brief met ontvangstbewijs waarin de schending wordt gemeld, zal dit contract van rechtswege ontbonden zijn, onverminderd de schadevergoeding die de partijen zouden kunnen eisen. Het feit dat een van de partijen zich niet beroept op een schending door de andere partij van een van de hier bedoelde verplichtingen, mag voor de toekomst niet worden opgevat als een verklaring van afstand van de betrokken verplichting.
Artikel 17 – Algemene bepalingen
Onderaanneming – verspreiding van het contract Niet-ontheffing Het feit dat een van beide partijen zich niet beroept op een van de artikelen, clausules, bepalingen of gedeelten van de Algemene Voorwaarden, mag op geen enkele wijze worden uitgelegd als een stilzwijgende verklaring van afstand om zich op dat artikel, die clausule, die bepaling of dat gedeelte van de Algemene Voorwaarden te beroepen. Eerlijk en te goeder trouw Gedrag. Elke partij verbindt zich ertoe zich tegenover de andere partij steeds als een loyale partner en te goeder trouw te gedragen en, in het bijzonder, de andere partij onverwijld in kennis te stellen van elk geschil of elke moeilijkheid waarmee zij bij de uitvoering van de contractuele relatie geconfronteerd zou kunnen worden. Partiële nietigheid Indien een van de bepalingen van de Algemene Voorwaarden nietig verklaard zou worden in verband met een geldende rechtsregel of een gerechtelijke beslissing die in kracht van gewijsde gegaan is, zal zij als ongeschreven beschouwd worden, maar de andere bepalingen zullen al hun kracht en draagwijdte behouden. Integriteit van de contractuele bepalingen Alle verklaringen, onderhandelingen, verbintenissen, mondelinge of schriftelijke mededelingen, aanvaardingen, overeenkomsten die tussen de partijen zijn aangegaan vóór de ingangsdatum van de Algemene Voorwaarden, al dan niet schriftelijk, en die betrekking hebben op hetzelfde onderwerp, worden geannuleerd en in al hun bepalingen vervangen door de Algemene Voorwaarden. De Algemene Voorwaarden en de aanvaarde offerte vormen de volledige voorwaarden van de overeenkomst tussen de klant en Ramaje Studio. Toepasselijk recht en bevoegde rechter De geldigheid, de interpretatie, de uitvoering van de Algemene Voorwaarden en de beslechting van eventuele geschillen dienaangaande worden beheerst door en geïnterpreteerd volgens de Nederlandse wet.